Macros cho Corel

Thảo luận trong 'Download'

 1. killer Administrator

  Chịu khó dịch ná :D

  [​IMG]

  3.8 mb rar includes wOxxOm.TOOLS.package(28 functions).
  Bouns: Page numbering macro+video tutorial how to install macro and
  how to customize it in corel work place.

  This package has 28 macros see here details:  * wx.PClipPick - pick a powerclipped shape(s) without entering powerclip editing mode. Works with keyboard
  assignment only: for example assign both "W" and "Shift-W" (to add to selection). Repeat the macro to pick
  nested shapes. Oct,2 UPDATED: fixed screen redraw bug when no object under mouse
  * wx.ZoomOutBack Sep,28: to replace F3 hotkey, restores old pre-X3 behaviour - view goes to last used
  zoom when being invoked after zooming in. Especially handy when switching between extremely differing zoom
  levels.
  * wx.ZoomFullPage Oct,5: to replace Shift-F4 hotkey, zoom to page + 5% (whereas standard DRAW
  behaviour is to add 20% thus wasting space)
  * wx.ScrollScreenDown, ...Up ...Left ...Right ...DownRight ...UpRight ...DownLeft ...UpLeft Sep,28: Scroll by
  80% of screen. Assign e.g. to Ctrl-Alt-Numpad keys (1 to 9)
  * wx.InvertSelection - invert shapes selection
  * wx.selectComplexCurves - to find shapes with number of nodes greater than specified
  * wx.selectSmallObjects - select objects smaller than user specified threshold
  * wx.selectSameFillColor, wx.selectSameFillAndOutline, wx.selectSameOutline, wx.selectSameDialog -
  selects ungroupped shapes with same fill/outline colors. Tip for 'dialogless' macros: enable keyboard ScrollLock
  led to specify sensitivity, negative '-1' etc - also select inside groups without ungrouping  * wx.CreateFountain - to quickcreate complex fountain fills - select a few uniformly filled shapes, invoke the
  macro, pick the target shape which will be painted with a fountain fill.
  Very handy tip: use EyeDropper tool to pick colors from bitmap and then Shift-click to fill the next rectangle
  (duplicate as many rectangles as needed before). Angle and space between centers of source shapes is
  preserved.  * wx.ConvertShapesToCMYK - converts shapes and bitmaps to CMYK (selected/whole doc)
  * wx.transparentEdge - create feathered edges for simple shapes. Quirky note: Sometimes a shape must
  have an outline for the macro to work correctly ('Fix' button)
  * wx.TextToCurves - text to curves (also powerclipped) throughout whole document or selection only.
  * wx.OutlinesToQ_KillEmpty - converts outlines to curves and deletes original shapes if it has no fill
  * wx.outlineBehind - set outline behind. Shift-click (also Ctrl-click) for normal.
  * wx.outlineCorners Sep,30: set corners to rounded, Ctrl-click: miter, Shift-click: bevel'd
  * wx.OutlineIncrease & OutlineDecrease - change selected shapes' outlines width. Each width is changed
  individually which allows changing of different widths in one selection. I have it on Ctrl-Alt-Up & Down
  * wx.OutlineEqualsFill Sep,28: makes outline color equal to fill. Useful for trace results in X3 to eliminate faint
  ghostly 'outline'.
  * wx.GuideHorizontal, GuideVertical - create guide at mouse cursor. It's convenient if assigned to a hotkey
  * wx.PasteAtMouse - paste the clipboard at mouse position. Assign to hotkey only (Ctrl-Shift-V)
  * wx.ForEach - repeat last standard transform (repeatable usually with Ctrl-R) for the selection of multiple
  shapes individually for each (each repetition creates its 'undo' record)
  Sep,30: fixed bug with repeating of rotation
  * wx.BlendSplit - splits blend at position under mouse cursor. Invoke via hotkey only (mine is "Z")
  * wx.sizePagetoFIT Oct,5: resizes page to fit objects + user specified gap
  * wx.pageNamesAsNumbers - remove page names ("Page #") so that only numbers remain.
  * wx.dupOnNextPage - quick copying of selection to the next page (no clipboard usage). Layers currently are
  merged.
  * wx.OverprintsRemove - remove all overprints (selected objects/whole doc), including overprinted bitmaps
  * wx.BitmapsDownsample Sep,28: resamples bitmaps if its dpi is larger than specified by 20%. Asks dpi # and
  processes selected / whole doc, including powerclips. Shows per page statistics.
  * wx.BitmapsSetDPI Sep,28: changes dpi value for bitmaps without resampling. Asks dpi # and processes
  selected / whole doc, including powerclips. Shows per page statistics.
  * wx.BitmapsToPowerclips Sep,28: puts bitmaps into powerclips. Asks bleed # and processes selected /
  whole doc. Shows per page statistics.


  Download from Rapidshare
  or
  Download from Depositfiles
 2. tamhoncuada10313

  tamhoncuada10313 New Member

  Thanks bác nhiều nhiều. Bác có tí kinh nghiệm nào học corel thì chỉ giáo cho e với. E cứ học một thời gian không dùng đến lại quên, lại phải mò lại từ đầu.
 3. hiepsimu

  hiepsimu New Member

  File wx_Tools.gms mở như thế nào vậy bạn,chỉ cho tôi với .Cám ơn nhiều,đã hỏi trong diễn đàn tiếc là chưa ai trả lời.
 4. chuotvang

  chuotvang New Member

  cái này để làm gì vậy, ai chỉ với
 5. Trầm Lãng

  Trầm Lãng Ta đã trở lại ... Staff Member

  Bản dịch đúng 75% :D

  3,8 mb rar bao gồm wOxxOm.TOOLS.package (28 chức năng).
  Bouns: Trang số vĩ mô: + video hướng dẫn cách cài đặt và vĩ mô
  làm thế nào để tùy chỉnh nó trong Corel làm việc.
  Điều này đã có 28 gói macros xem thông tin chi tiết tại đây:  * Wx.PClipPick - lựa chọn một hình dạng powerclipped (s) mà không cần nhập powerclip chế độ chỉnh sửa. Làm việc với bàn phím
  giao chỉ: Ví dụ như chỉ định cho cả hai "W" và "Ca-W" (lựa chọn để thêm vào). Lặp lại các vĩ mô để chọn
  lồng nhau, hình dạng. Tháng mười, 2 Cập nhật: màn hình cố định redraw lỗi khi không có đối tượng theo con chuột
  * Wx.ZoomOutBack Sep, 28: để thay thế F3 hotkey, restores cũ trước khi hành vi X3 - xem đi vào sử dụng cuối cùng
  phóng to invoked sau khi được phóng to in Đặc biệt tiện dụng khi chuyển đổi rất khác nhau giữa phóng to
  cấp.
  * Wx.ZoomFullPage tháng mười, 5: để thay thế Ca-F4 hotkey, phóng to đến trang + 5% (trong khi tiêu chuẩn Draw
  hành vi là để thêm 20% như vậy, lãng phí không gian)
  * Wx.ScrollScreenDown, ... còn lại lên ... ... ... Ngay cương thẳng đứng ... ... DownLeft ... UpLeft Sep, 28: Di chuyển của
  80% các màn hình. Chỉ định e.g. để Ctrl-Alt-Numpad phím (1 đến 9)
  * Wx.InvertSelection - Đảo ngược lựa chọn hình dạng
  * Wx.selectComplexCurves - để tìm hình với số lượng lớn hơn quy định nodes
  * Wx.selectSmallObjects - lựa chọn đối tượng nhỏ hơn người sử dụng xác định ngưỡng
  * Wx.selectSameFillColor, wx.selectSameFillAndOutline, wx.selectSameOutline, wx.selectSameDialog --
  chọn ungroupped hình với cùng một điền / phác thảo màu sắc. Lời khuyên cho 'dialogless' macros: kích hoạt tính năng bàn phím ScrollLock
  dẫn đến việc xác định sự nhạy cảm, tiêu cực '-1' vv - cũng chọn bên trong các nhóm mà không có ungrouping  * Wx.CreateFountain - để điền vào quickcreate phức tạp fountain - lựa chọn một vài thống nhất điền hình, gọi các
  vĩ mô, hãy chọn mục tiêu hình thành sẽ được sơn bằng một fountain điền vào.
  Rất tiện dụng tip: EyeDropper sử dụng các công cụ để chọn màu sắc từ bitmap-Shift và sau đó bấm vào để điền vào tiếp theo hình chữ nhật
  (bản sao bao nhiêu hình chữ nhật như trước khi cần thiết). Góc độ và không gian giữa các trung tâm của hình là mã nguồn
  bảo tồn.  * Wx.ConvertShapesToCMYK - chuyển đổi hình dạng và bitmaps để CMYK (chọn / Toàn doc)
  * Wx.transparentEdge - tạo feathered mép cho đơn giản, hình dạng. Quirky lưu ý: Đôi khi phải một hình
  có một phác thảo cho đến vĩ mô hoạt động chính xác ( 'Sửa' nút)
  * Wx.TextToCurves - văn bản vào curves (cũng powerclipped) trong suốt toàn bộ tài liệu hoặc lựa chọn mà thôi.
  * Wx.OutlinesToQ_KillEmpty - chuyển đổi phác thảo để curves và xóa hình dạng ban đầu, nếu nó không có điền vào
  * Wx.outlineBehind - phác thảo đặt phía sau. Ca-bấm (cũng Ctrl + nhấp chuột) để bình thường.
  * Wx.outlineCorners Sep, 30: thiết lập góc cho tròn, Ctrl-bấm vào: miter, Ca-bấm vào: bevel'd
  * Wx.OutlineIncrease & OutlineDecrease - lựa chọn thay đổi hình dạng 'phác thảo chiều rộng. Mỗi chiều rộng là thay đổi
  cá nhân cho phép thay đổi về chiều rộng khác nhau tại một trong những lựa chọn. Tôi có nó vào Ctrl-Alt-Up & Down
  * Wx.OutlineEqualsFill Sep, 28: làm cho phác thảo bằng màu sắc để điền vào. Hữu ích cho việc theo dõi kết quả trong X3 để loại bỏ faint
  ghostly 'phác thảo'.
  * Wx.GuideHorizontal, GuideVertical - tạo tài liệu hướng dẫn tại trỏ chuột. Đó là tiện lợi nếu chỉ định vào một hotkey
  * Wx.PasteAtMouse - dán tạm tại vị trí con chuột. Gán cho hotkey chỉ (Ctrl-Shift-V)
  * Wx.ForEach - lặp lại cuối cùng đạt tiêu chuẩn chuyển đổi (repeatable thường với các phím Ctrl-R) cho các lựa chọn của nhiều
  hình riêng cho mỗi lần (mỗi lặp lại tạo ra các 'hồi lại' hồ sơ)
  Sep, 30: cố định với lỗi lặp đi lặp lại của xoay
  * Wx.BlendSplit - Tách pha trộn ở vị trí dưới trỏ chuột. Yêu cầu thông qua hotkey chỉ (của tôi là "Z")
  * Wx.sizePagetoFIT tháng mười, 5: resizes trang để phù hợp với đối tượng người dùng xác định khoảng cách +
  * Wx.pageNamesAsNumbers - xoá tên trang ( "Trang #") để chỉ các số còn lại.
  * Wx.dupOnNextPage - nhanh chóng sao chép các lựa chọn vào trang kế tiếp (không có tạm sử dụng). Hiện tại đang có lớp
  hợp nhất.
  * Wx.OverprintsRemove - xoá tất cả overprints (lựa chọn các đối tượng / cả doc), bao gồm cả overprinted bitmaps
  * Wx.BitmapsDownsample Sep, 28: resamples bitmaps nếu dpi của nó lớn hơn được xác định bằng 20%. Dpi và yêu cầu #
  quá trình lựa chọn / doc toàn bộ, bao gồm cả powerclips. Số liệu thống kê cho thấy trên mỗi trang.
  * Wx.BitmapsSetDPI Sep, 28: thay đổi giá trị cho bitmaps dpi mà không cần resampling. Yêu cầu và quy trình dpi #
  lựa chọn / doc toàn bộ, bao gồm cả powerclips. Số liệu thống kê cho thấy trên mỗi trang.
  * Wx.BitmapsToPowerclips Sep, 28: bitmaps đặt vào powerclips. Bleed # yêu cầu và quy trình lựa chọn /
  doc toàn bộ. Số liệu thống kê cho thấy trên mỗi trang
 6. Trầm Lãng

  Trầm Lãng Ta đã trở lại ... Staff Member

  Cái này, em phải luyện mới được, mang máy tính ra chợ làm cho thiên hạ sợ :D =))=))=))=))

Chia sẻ trang này